Pojazdy zabytkowe

Nasze Biuro Usług Rzeczoznawców należy również do grona miłośników pojazdów zabytkowych. Swoja pracą przyczynia się do Ochrony Pojazdów Zabytkowych poprzez sporządzanie opinii w tym zakresie.

Sporządzamy opinie zarówno dla urzędów celnych jak i dla Departamentu Ochrony Zabytków Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opinia zawiera wypełnienie „biała karta” jak również opis rysu historycznego.

Wzór w załączeniu na naszej stronie.

Normy prawne:

Od dnia 01 stycznia 2014r. zmieniły się niektóre zasady uznawania przez organy celne pojazdów za kolekcjonerskie.

1 stycznia 2014r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U.L nr 290 z dnia 31.10.2013r.), zgodnie z którym przestały obowiązywać postanowienia Not wyjaśniających w części dotyczącej pojazdów kolekcjonerskich, a kryteria uznawania pojazdów za kolekcjonerskie włączone zostały do Wspólnej Taryfy Celnej – sekcja XXI Dział 97 Dzieła Sztuki, Przedmioty Kolekcjonerskie i Antyki.

Pojazdy Zabytkowe definicja wg norm prawnych:

Pozycja 9705 obejmuje kolekcjonerskie pojazdy silnikowe o znaczeniu historycznym lub etnograficznym:

a) W oryginalnym stanie, bez istotnych zmian podwozia, karoserii, układu kierowniczego, hamulcowego, systemu napędowego lub zawieszenie i silnika. Dopuszczalna jest naprawa i konserwacja. Uszkodzone lub zużyte części, akcesoria i podzespoły mogą zostać zastąpione, pod warunkiem, że pojazd jest zachowany i utrzymany w odpowiednim stanie historycznym.
Pojazdy zmodernizowane lub zmodyfikowane są wykluczone.;
b) co najmniej 30- letnie;
c) modelu lub typu, który nie jest już produkowany.

Uwaga:

W przypadku pojazdów, które spełniają powyższe trzy kryteria, uznaje się, że maja wymagane cechy do włączenia do kolekcji: są stosunkowo rzadkie, nie są zwykle wykorzystywane zgodnie z ich pierwotnym celem, są przedmiotem specjalnej transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi oraz posiadają znaczącą wartość.

Pozycja ta obejmuje również pojazdy kolekcjonerskie:
– pojazdy silnikowe, niezeleżnie od daty ich produkcji, które, co może zostać udowodnione, brały udział w wydarzeniu historycznym,
– samochody wyścigowe, które, co może zostac udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do współzawodnictwa i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach.

Częsci i akcesoria pojazdów klasyfikowane są w tej pozycji, pod warunkiem, ze są oryginalnymi częściami i akcesoriami pojazdów kolekcjonerskich, maja co najmniej 30 lat i nie są już produkowane.

Ważne:
Repliki i reprodukcje są wykluczone, chyba, ze spełniają powyższe trzy kryteria.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

kontakt

TELEFON

606 20 67 27

Adres

Biuro Usług Rzeczoznawców ESTIMA
Adam Mazek,
ul. Rolnicza 134a,
05-092 Łomianki,
NIP: 8261471441,
REGON: 140150811